A fejlesztendő terület Ózd Sajóvárkony városrészében található, a 25. sz. országos főútvonal teljes hosszán érinti a területet, annak északi oldalán. A déli oldal teljes hosszán közműsáv, azon túl (ipari vágányokat is magába foglaló) vasútvonal, ennek túloldalán pedig az Ózdi Acélművek Kft. területe található. A terület északkeleti sarkán a 25. sz. út körforgalma épült ki, amelynek déli csonka ága a fejlesztendő területre mutat. A terület a lakott terület lakóövezeti résszel közvetlenül nem határos.

A fejlesztési terület közvetlen délnyugati szomszédságában (9259/2 hrsz) található telken tervezi a Belügyminisztérium felépíteni a városba tervezett új büntetés végrehajtási intézetét. Az ipari területi fejlesztés egyes vonalas infrastruktúra megoldásait úgy terveztük meg, hogy ezek a tervezett börtön infra-csatlakozásaival ne álljanak konkurenciában, a kapacitásokat ne kössék le egymás elől (ld. például a vízvezetékekről szóló részt).

A kiírás tartalmi értékelési szempontjainak való megfelelés igazolása
1.1 A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, azokhoz hozzájárul.

A fejlesztés már a beadás pillanatában is önkormányzati tulajdonban lévő ipari területek zöldmezős kialakítását célozza: az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál.

1.2 A fejlesztés egyetlen tevékenysége sem tartozik a felhívás szerinti kizáró okok alá.

2.1 Az támogatási kérelem mellékletéül szolgáló üzleti tervben bemutatásra kerül a helyi szükségleteken alapuló, fenntartható, gazdaságos működtetés.

2.2 A fejlesztés során nem történik kapacitás bővítés, hanem új kapacitások kerülnek kiépítésre.

2.3 A fejlesztési igény már régóta fennáll a városban, gyakorlatilag évek óta megkérdőjelezetlen. Ezt egyértelműen mutatja, hogy az önkormányzat már 2003-ban tanulmányt készíttetett erre az ipari területre, sőt, ezt követően 2010-ben még vissza nem térítendő támogatást is elnyert a most megvalósítani tervezett projekthez hasonló fejlesztésre. Az a projekt annakidején viszont nem valósult meg, egyéb okok miatt el sem kezdődött.

2.4 A projekt a B) főtevékenységen belül az a) és a d) pontok szerint támogatható tevékenységeket tartalmaz.

2.5 Zöldmezős fejlesztés lévén betelepült vállalkozásokról nem beszélhetünk.

2.6 Ózd város és térsége – sajnos – egyértelműen alacsony forrás abszorpciós mutatókkal rendelkező leszakadó térség. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés a gazdaságot dinamizáló, és a perifériákon megvalósuló, foglalkoztatást bővítő infrastrukturális fejlesztésére irányul.

2.7 A zöldmezős fejlesztés szükségességének indoka: a város területén meglévő ipari területek az elmúlt évtizedek során ún. rozsdaövezetté váltak, a rajtuk meglévő épületállomány leromlott, a területeket eredeti funkciójukban felhagyták, a kiépült infrastruktúra hálózatok többségükben amortizálódtak. A város egyetlen – magánkézben lévő – ipari parkja is egy ilyen, relatíve jobb állapotban lévő ipari területen működik, ismereteink szerint nem nagy hatékonysággal. Több ilyen terület más hasznosítási módot talált, mint pl. a MANDA-projekt területe. Barnamezős fejlesztésekre lehetne még mód a rozsdaövezetekben, viszont a bontási- és mentesítési költségek sokszorosan meghaladnák az érdemi, a mai kor elvárásainak megfelelő színvonalú infrastruktúra fejlesztések költségét. Az ilyen területek felszabadítását – lévén hogy a lakórészekhez is közel találhatóak – más, célzottabb forrásból költséghatékony megoldani. A városban már most is működő nagybefektetők (pl. GE, Johnson Electric) mind zöldmezős fejlesztésekkel települtek le a városban. Ők és a további érdeklődők is kizárólag ilyen területeken fejlesztenének, így a zöldmezős beruházás lényegében az egyetlen opció az ipari terület fejlesztésre.

A kiírás 3.2 f) pontjának történő megfelelésről az illetékes szerv hatósági bizonyítványt állított ki.

3.2 h) ponthoz: A fejlesztés területe 1/1-es önkormányzati tulajdonban találhatóak.

3.2 i) ponthoz: A fejlesztések csak az út- és infrastrukturális rácsatlakozások tekintetében érintenek majd telken kívüli részeket.

3.2 aa) ponthoz: a város esélyegyenlőségi programját csatoltuk.

3.2 bb) ponthoz: amennyiben a jelen zöldmezős fejlesztés keretében ezt a vonatkozó szabályozás kötelezővé teszi, úgy a projektfejlesztési szakaszban készül el az érintett terület környezeti állapotfelmérése.

3.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdoni lapjait és az ezeket tartalmazó áttekintő térképet csatoltuk. Az ingatlanok mindegyike az önkormányzat 1/1-es tulajdonában található, és GIP-területnek, vagy – a 9259/8 hrsz-en futó közműsáv kivételével – különleges területnek minősülnek. A fejlesztendő ingatlanok helyrajzi számai: 9259/3, 9259/4, 9259/5, 9259/6, 9259/1, 9259/8, 9259/7, 9258. A 9266 hrsz-en a 25. sz. közút található, amin fejlesztés nem történik, csak a rácsatlakozás szempontjából „rá kell lépni”.

3.3 A tervezői felmérés elkészült, ennek megfelelően a tervezett ipari funkciónak megfelelő rendeltetés és használhatóság biztosított.

4.1 Ingatlan kiváltás nem történik.

4.2 A tervezett mérföldkövek egymásra épülően, logikusan kerültek megtervezésre.

4.3 A fejlesztési elképzelés bemutatása fentebb és alább olvasható. Az alábbiakban ismertetésre kerül a fejlesztés valamennyi beruházási eleme/tevékenysége, az azokhoz kapcsolódó valamennyi szükséges előkészületi lépés és azok időigénye.
A projekt fejlesztési szakasz várhatóan 9 hónapot vesz igénybe. A fejlesztések megkezdésének alapjául a jelen pályázati projekthez beadott előzetes tervek szolgálnak. Ezek alapján a projekt fejlesztési szakaszban kerülnek elkészítésre az engedélyes tervek és kerülnek lefolytatásra a vonatkozó engedélyezési eljárások. Az engedélyek megszerzését követően a kiviteli tervek és végleges tervezői költségbecslés készül el, valamint a tervezett eszközigény költségvetése. Zöldmezős fejlesztés lévén az esetlegesen előírt környezeti állapotfelmérés is elkészül.
A közbeszerzési tevékenység várhatóan 6 hónapot vesz igénybe, és a kiviteli tervek birtokában kezdődik meg: kiírásra kerül a tender. Ennek végeredménye a lezárult beszerzési eljárás és az ennek során kiválasztott kivitelezővel megkötött szerződés. Ugyanez a beszerezni tervezett eszközökre is igaz.
A fejlesztési terület tulajdoni viszonyai rendezettek, ez nem igényel beavatkozást.
A kivitelezési tevékenység várhatóan 18 hónapot vesz igénybe. Ennek során megvalósulnak az engedélyes tervek szerinti kivitelezések. Ezek zárásaként megindításra kerülnek a használatba-, forgalomba- és üzembe helyezési eljárások. Ezt követően a projekt adminisztratív zárására való felkészülés következik.

Szennyvíz
A szennyvízvezetéket fejlesztési terület déli oldalán a közműsáv közepén tervezzük elvezetni. A 9259/2 hrsz ingatlan telekhatáráig SZ-1-0 j. gravitációs módon tisztító aknákkal. Biztosítva így majdani Börtön Projekt kivitelezhetőségét. Innen a terület végéig nyomtott rendszerű cső épülne SZ-1-ny 3db leágazással. Bekötése a D sarokban lévő 3250 hrsz található átemelőbe javasolt. A gravitációs és nyomott technológia együttes használatát a terület terepviszonyai indokolják. A kettő közötti összeköttetést egy aknában elhelyezett nyomó szivattyú biztosítja majd. A szennyvíz bekötés a meglévő hálózatba történik meg. Tervezett szennyvíz vezeték hossza 690 méter.Tervezett szennyvíz vezeték hossza 690 méter.

Gáz
Egy meglévő középnyomású gázvezetékre csatlakozó új gázvezeték kiépítése 650 méter hosszban, és a vételezés céljából kiépítendő 3 db leállással. A vezeték gerince a déli oldalon lévő közműsávban kerül elvezetésre, nyomása 8 bar.

Elektromos
Az újonnan kiépítendő elektromos vezetéket földkábellel tervezzük megvalósítani. A meglévő 20 kV-os hálózatra történik csatlakozás kiépítése, ahol egy BHTR állomás (betonházas transzformátor) kerül telepítésre. A megépítendő vezeték feszültsége 0,4 kV lesz, ez erre való letranszformáláshoz szükséges a BHTR elhelyezése.

Víz
A fejlesztési terület vízellátását a fejlesztési területtől ÉNY-i irányban található meglévő O600-as vízvezetékről terveztük. Itt található egy meglévő akna. Bár a déli oldali közműsávban is van rákötésre alkalmas vízvezeték, de az oltóvíz ellátást is az ivóvíz hálózatról kell fedezni. Az oltóvíz tűzcsapoknak praktikusan az útszakaszok mellett kell lenniük, a tűzoltósági megközelíthetőség végett. A déli közműsávban meglévő vezetéktől viszont nem költséghatékony a terület északi és keleti oldalán lévő út mellé vezetni a vizet, így a kiépítendő úthoz jóval közelebb lévő, a telek északi része mellett elhelyezkedő vízvezetékre kötünk rá. Ez költséghatékonyabb megoldást is jelent. 3 új akna is kiépítésre kerülne, továbbá az új útszakaszok mentén, az aknák közelébe egy-egy tűzcsapot telepítünk.

Távközlés
A távközlési alépítménybe majdan a helyszínen jelenlévő, a 25-ös sz. főút mellett futó Magyar Telekom hálózati eszközei és vezetékei kerülnek telepítésre. Az igények ismerete nélkül egyelőre az ehhez szükséges védőcső hálózat kerül kiépítésre. 447m hosszon 3 db LPE 32 cső kerül lefektetésre, így összesen 1341 m vezeték épül. A kiépítendő hálózat idegen tulajdont nem érint.

Közvilágítás
A 25-ös számú országos közútnak a terület ÉNy-i sarkában lévő körforgalmi csomópontjában a közvilágítás már kiépített. A fejlesztési területen az„A jelű” és „B jelű” utak mentén a menetirány szerinti jobb oldalon tervezzük 20 méteres oszlopközökkel a világítást biztosítani. Ez összesen várhatóan 45 db kandelábert jelent, továbbá földkábel tekintetében 585 méternyi kábelt kell fektetni. A közvilágítást acél oszlopokon létesítendő napelemes lámpatestekkel valósítjuk meg. A felállítandó oszlopok egyenként 9 méter magasságúak, melyekre 8 wattos LED lámpatestek kerülnek. A lámpákat magyar fejlesztésű, világviszonylatban is a legjobbak között jegyzett hatásfokkal rendelkező töltésvezérlő irányítja: a világítás automatikusan működésbe lép sötétedéskor. Az áramellátásról egy-egy speciális ún. "solar akkumulátor" gondoskodik, mely gondozásmentes zselés technológiával gyártott. Elhelyezése a beton alaptest melletti ásott földárokban történik robbanás- és vízzáró dobozban. A napelemes lámpatestek nem termelnek fel áramot a szolgáltató rendszerébe, hanem a megtermelt energiát pusztán saját működtetésükre, ill. az akkumulátor töltésére használják fel. Az így létesítendő lámpatestek függetlenek a hálózati áramellátásról, vészhelyzeti működtetésüket pedig a beépített akkumulátorok napokig el tudják látni.

Eszköz
A projekt keretében beszerzendő eszközök a projekttel létrehozott új ipari területi infrastruktúra működtetéséhez és fenntartásához használható, és alapvetően szükséges eszközök. Az ipari méretezésű területi vízelvezető művek (gravitációs nyomott csatorna hálózat, átereszek, aknák, nyílt kétoldali útárok) rendszerszintű fenntartásához és karbantartásához szükségesek olyan célgépek és/vagy kiegészítők, amelyekkel a munka bármikor biztonsággal, hatékonyan, a szezonalitástól nem befolyásoltan elvégezhető. Az ipari területen megépítendő, a nehéz gépjárművek biztonságos téli közlekedésének biztosíthatósága érdekében az útfelületeket hó- és síkosságmentesíteni szükséges. A vízelvezető művek mellett ennek az érdekében is történik a megfelelő eszköz és/vagy adapter, ill. kiegészítők beszerzése a projekt keretében.

Terület előkészítés költségei
A projektben megvalósítandó ipari terület jelenleg egy nagyobb, funkció nélküli terület, amelyen bármilyen munkavégzés csak az ott található növényzet részleges eltávolítása után kezdhető meg. Ez alapos kaszálást és némi fakivágást is jelent. Az ott lévő fák vad és szoliter növésűek, sűrűségük igen gyér (jelen állapot szerint 7-8 ilyen növendék fa van a területen). A terep munkavégzésre történő előkészítése a termőréteg (humusz) leszedését is magába foglalja, a talaj bolygatásával járó területrészeken, mintegy 40 cm vastagságban. A leszedendő réteg mennyisége várhatóan mintegy 3.800 köbméter.

Földmű építés
Az ipari területen létesítendő út esetében szükséges annak szintjét a körforgalmi ág csatlakozási pontjához igazítani, majd a tervek szerint lassan belejteni a terepszinthez. Ezen túlmenően a déli közműsávhoz és a már meglévő egyéb infrastruktúra csatlakozási pontokhoz csatlakoztatandó vonalas közművek esetén biztosítani kell a megfelelő védőtávolságokat, ami a szükséges földmunka elvégzésével jár. Ez a földmunka nem, vagy csak kis mértékben igényel nem a területről származó anyagot - pontosabban a tömörségi vizsgálatok elvégzése után lehet behatárolni ennek a tényleges szükségét. Fontos, hogy itt sem történik feltöltés, mivel a 9259/3 és 9259/4 hrsz ingatlanok feltöltése a projekt keretében egyáltalán nem valósul meg.

A tevékenységen belül a következők valósulnak meg:

- földművek építése, területen belüli nyersanyag szállítása és tömörítés,
- homokos-kavicsos védőrétegek készítése az út, a kétoldali útárok és a közmű nyomvonalak szükséges részein (az egyes közművek és az út költségeitől különállóan),
- homokos-kavicsos paplan réteg készítése: az út beton alapzati rétege alatt az árokba futó út-alépítmény elkészítése, amely "paplan" szűrő hatása által alkalmas a területen jellemző vizesedés kontrollálására.

Tervezés, engedélyezés
A projekt előkészítési szakasz során készül majd el az engedélyezési szintű tervdokumentáció. Az engedélyezési eljárások díját is ezen költségsoron kívánjuk elszámolni. Az engedélyek megszerzését követően elkészítésre, és majd ugyancsak elszámolásra kerülnek a tender ill. kiviteli tervek költségei, amiket a kiírandó közbeszerzési eljárás műszaki alapját fogják képezni. A kivitelezés elkészültével ezen soron kerülnek elszámolásra a megvalósulási rajzok, valamint az üzembe- ill. forgalomba helyezési eljárások költségei is. Továbbá minden, a tervezéssel és engedélyezéssel kapcsolatosan felmerülő költség itt kerül allokálásra.

Műszaki ellenőr
A projekt műszaki megvalósításában a jogszabályi és műszaki előírásoknak való megfelelőséget, valamint a beruházó önkormányzat érdekeit a műszaki ellenőr képviseli majd. Költsége elszámolásra kerül.

Projektmenedzsment
A projektmenedzsment tevékenységet a projektben igénybe vett szolgáltatásként az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Ózdszolg Nonprofit Kft. látja el.

Kötelező nyilvánosság
A projekttel kapcsolatban megvalósítandó kötelező nyilvánosság költsége a megadott 1%-os költséghatáron belül elszámolásra kerül.

Útburkolat
Útburkolat készítés
Az útépítési költségekhez kapcsolódóan az útburkolat készítésének költsége külön tételként került kiszámításra. Ennek oka, hogy ez alapvetően különbözik az út rétegrendjének többi szintjétől. Összesen
A kivitelezendő útburkolat 3 fajta burkolatból áll majd össze - a rétegrendek szerint fentről lefelé:

- AC 11 kopó aszfalt burkolat
- AC 16 kötő aszfalt burkolat
- AC 22 alap aszfalt burkolat

A rajzok szerinti A jelű úton mintegy 653 méteren, a B jelű úton pedig mintegy 276 méter hosszan kerül burkolat az útra az E terhelési osztálynak megfelelő szélességben és vastagságban.

Befejező munkák
Ezen feladatok keretében a következő munkavégzést tervezzük:

- stabilizált padka kialakítása: az ipari területet feltáró út mentén stabilizált padka kerül kialakításra,
- az út mentén kétoldali útárok kerül kiépítésre, a megfelelő vízelvezetés érdekében,
- a forgalomtechnikai beavatkozások is elvégzésre kerülnek: a kivitelezés során a közút fenntartójától megrendelendő táblázást kell kifizetni, ami itt elszámolásra kerül, továbbá az útburkolati felfestések, a táblázás is kivitelezésre kerül, az elsőbbségi szabályok megjelenítése érdekében, a közúti előírásoknak megfelelően.

Az elkészült kivitelezést követően a terepet a munkavégzés nyomaitól rendezni kell a telken belül. Továbbá az egyes közmű szolgáltatók, vagy a közút kezelőjének előírásainak megfelelő állapotot kell elő- vagy visszaállítani a szükséges tereprendezés keretében. Ezeken felül a vízelvezetéshez kapcsolódóan mintegy 40 folyóméteren előfejjel rendelkező cső-átereszeket is telepíteni kell.

4.4 A fejlesztés megvalósulása során korlátozott témakörben látjuk kockázati tényezők felbukkanását. A terület közvetlen szomszédságában acélmű üzemel, így lakossági ellenállást már csak ezért sem feltételezünk. A 25. sz. főút túloldalán lévő domboldalon a város egyik temetője helyezkedik el. A terület közvetlen szomszédságában a Belügyminisztérium büntetés végrehajtási intézetet készül létesíteni, ami a város felőli oldalról „árnyékolná” az ipari területet. Környezeti kockázattal nem számolunk, mert a terület már évek óta GIP besorolásban található.
A hatósági ügyintézés során számítunk késlekedésre, de alapvető akadályokkal nem számolunk. Ennek egyik oka, hogy a területet a meglévő közművek körbefogják, így a hatóságok előtt nem ismeretlen terepről van szó.
A kivitelezés során nem számítunk meglepetésekre, hiszen zöldmezős, feltörendő területről van szó, ami ma semmilyen formában nem hasznosuló elcsapott, nádas-vizenyős terület. Feltárandó közművek a területen – tudomásunk és a meglévő közmű térképek szerint – nincsenek. A közmű csatlakozások könnyen kivitelezhetőek, és a gerincvezetékek közelsége miatt költséghatékonyan megoldhatóak.

5.1 A beruházás 2, egymással szinergiában lévő tevékenységet tartalmaz: a B) főtevékenységen belül az a) és a d) pontok szerint támogatható tevékenységeket.

5.2 Az iparterület fejlesztése válaszolna a helyben meglévő és a potenciális befektetők folyamatos kérdésére, miszerint a városban zöldmezős fejlesztési területeket keresnek. A fejlesztési területen a mai kor igényeihez alkalmazkodó infrastruktúra minőséget tudunk kiépíteni, amelyre gyakorlatilag bármilyen gyártó-termelő tevékenység rátelepülhet.

5.3 A BAZ megyei ITP 1. célja „a gazdasági versenyképesség javítása, munkahelyteremtés és innovációs tevékenységek ösztönzése”. Jelen projekt ezen belül az „Új munkahelyek létesítését támogató infrastrukturális feltételek (ipari parkok, iparterületek) kialakítása” megnevezésű célhoz közvetlenül hozzájárul. A 25. sz. főúttal megteremthető közvetlen kapcsolattal illeszkedik továbbá a 4. célhoz is, aminek egyik fókusza az „Üzleti infrastruktúrák, iparterületek elérhetőségének támogatása”. A 6. célhoz, amely a „A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása” célját tűzte ki, a közvilágítás napelemes működtetésével járul hozzá ezen a teljes önkormányzati tulajdonban lévő telekegyüttesen.

6.1 Felesleges kapacitásokat nem hozunk létre, tekintettel arra, hogy a város területén jelenleg is hiány mutatkozik szabad, infrastruktúrával ellátott ipari területekre. Ezek hiánya eddig több érdeklődő kedvét szegte az Ózdon való letelepülésben.

6.2 A beruházás közvetlenül hozzá tud járulni a munkahely teremtéshez annak révén, hogy a területre csak a szükséges infrastrukturális fejlesztések után tudnak betelepülni vállalkozások. Ez az üzleti tervben bemutatásra kerül.

6.3 A horizontális szempontokat

- az akadálymentesítés tekintetében nem tudjuk érvényesíteni, lévén a projektben nem készül olyan elem, ahol ezt a vonatkozó szabályozók előírnák,
- az energiahatékonyságot a közvilágítás napelemes üzemeltetésével érvényesítjük.

7.1 A fejlesztési terület közvetlen kerékpáros elérhetőségét a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 sz. alatt beadott pályázattal megvalósítandó fejlesztés keretében kívánjuk elősegíteni: a 25. sz. főúton önálló kerékpársáv épülne, ami a terület közelében lévő vasúti átjáróig futna. A már rendelkezésre álló hosszútávú koncepció révén viszont a fejlesztési területtel határos 25. sz. főút és a Szövetkezeti utca nyomvonalán önálló kerékpárforgalmi létesítmény (önálló kerékpárút) épülne ki. Ezek a szakaszok már meglévő kerékpársávokhoz csatlakoznának. A hosszútávú koncepció térképét mellékeltük. Az ipari terület fejlesztés a Belügyminisztérium által tervezett börtön projekt közvetlen szomszédságában található. Az önkormányzat már most is folyamatos érdeklődéseket kap a leendő BV intézettel közös munka tekintetében.

8.1 A fejlesztés zöldmezős beruházás keretében valósul meg.

8.2 Az üzleti tervben bemutatásra került, hogy A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.

8.3 A városban meglévő szakértői és intézményi háttér a megvalósulást követő 5 évben biztosítani tudja a létrehozott kapacitások megfelelő hasznosulását. Az önkormányzat folyamatosan kezeli a beérkező befektetői megkereséseket, amelyek azonban rendelkezésre állt zöldmezős ipari területek betöltését követően (GE, Johnson Electric) az utóbbi néhány évben nem tudtak termőre fordulni. A polgármesteri hivatal szakmai munkatársai, főként a városfejlesztésért felelős részleg, dedikált kollégákkal rendelkezik, akik az iparilag hasznosítható területeket és kapacitásokat azok időtávlatát tekintve is ismerik, és átlátják.

9.1 A fejlesztés semmilyen társadalmi csoport számára nem tartalmaz korlátozó jellegű beavatkozást. Bár rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata nem áll rendelkezésre, épületek híján a fejlesztésnek ennek ellenére nincs olyan eleme, ahol a mozgáskorlátozottak hátrányt szenvednének.

10.1 A projekt a fejlesztési megoldásokat költséghatékony módon és takarékos költségvetéssel tervezi (ld. a tervezői költségbecslést). A kiírás szerinti belső arányokat a projekt költségvetése betartja. A beruházás egyes elemei a „Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás” kategóriájába tartoznak.

11.1. A BAZ megyei ITP következő indikátoraihoz a fejlesztés az alábbiak szerint járul hozzá a gyakorlatban:

- a fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe”, megyei cél: 159,96 ha, projekt által megvalósítható: 21,66 ha,
- a napelemes közvilágítással a projekt reálisan hozzájárul az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” c. indikátorhoz.

12.1 A projekt Ózd Városában valósul meg, amely komplex programmal fejlesztendő járásban helyezkedik el, továbbá társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és jelentős munkanélküliséggel sújtott település.

13.1 Az üzleti tervben leírtak szerint a projekt előkészítés során a lakosság bevonásra került, valamint vállalkozások, civil szervezetek is bevonásra kerültek. Ezen felül az önkormányzat már 2003-ban tanulmányt készíttetett erre az ipari területre, sőt, ezt követően 2010-ben még vissza nem térítendő támogatást is elnyert a most megvalósítani tervezett projekthez hasonló fejlesztésre. Az a projekt annakidején viszont nem valósult meg, egyéb okok miatt el sem kezdődött.

13.2 A projekt keretében megújuló energia hasznosítás történik: a közvilágítás kiépítése napelemes LED-es lámpatestekkel valósul meg.

14.1 A beruházás 2, egymással szinergiában lévő tevékenységet tartalmaz: a B) főtevékenységen belül az a) és a d) pontok szerint támogatható tevékenységeket.

14.2 Ózd Város szabad vállalkozási zónának minősül.

15.1 Az elkészülő zöldmezős infrastruktúra beruházásra alapozva betelepülő vállalkozások a létrejövő új kapacitásoknak köszönhetően egyértelműen ösztönzik a foglalkoztatást, ill. hozzájárulnak a foglalkoztatás bővítéséhez.

A támogatási szerződés 2. sz. módosítása keretében az alábbi módosítások történtek:

A támogatási kérelem és a megkötött támogatási szerződésben foglalt műszaki tartalom a meghirdetett közbeszerzéshez kapcsolódó műszaki dokumentációjában szereplő műszaki tartalomra módosul az alábbiak szerinti indokoltsággal:
1. Gázhálózat 650 m helyett 700 m
Indoklás: A 2016.05.19-i pályázat beadáshoz készült Fejlesztési tervben szereplő mennyiség a részletes engedélyes és kiviteli tervek elkészültével korrigálásra került.

2. Vízhálózat 353 m helyett 425 m
Indoklás: A 2016.05.19-i pályázat beadáshoz készült Fejlesztési tervben szereplő mennyiség a részletes engedélyes és kiviteli tervek elkészültével korrigálásra került.

3. Útburkolat 929 m helyett 960 m
Indoklás: Az útburkolat hossza és elhelyezkedése a Fejlesztési tervhez képest is változott, illetve az út mellett elhelyezkedő un. ökológiai folyosó közelsége miatt szükséges volt újra tervezni a nyomvonalat, hogy a természetvédelmi területtől kellő távolságra kerüljön.

4. közvilágítás 45 db helyett 32 db kandeláber
Indoklás: tervező nyilatkozata alapján az elkészült fénytechnikai számítás alapján a szabvány szerinti megvilágítást a 28 m-es oszlopközzel és 32 db kandeláberrel lehet biztosítani, így gazdaságosabb is a beruházás.

5. A megvalósítás helyszínei közt szerepeltetendő a 3250 hrsz., ahol a szennyvíz befogadására alkalmas átemelő található, valamint a 9260 hrsz., amely a távközési nyomvonal kiindulási pontja.